Klövern överklagar beslut om skattetillägg

2006-05-23

 
I slutet av 2003 begärde Klövern att samma års taxering skulle omprövas. Syftet var att pröva om Klövern hade rätt till ytterligare underskottsavdrag om fem miljarder kronor med anledning av en förlust som bolaget, och indirekt aktieägarna, gjort i sin tidigare verksamhet som IT-bolag.
 
Under den tid som Skatteverkets granskning av ärendet pågått, har Klövern vid ett flertal tillfällen på Skatteverkets anmodan kompletterat  den avgivna omprövningsbegäran med ytterligare uppgifter. När Skatteverket hotat med skattetillägg drog Klövern i april 2006 tillbaka sin begäran om omprövning. Trots att det inte finns något avdragsyrkande att ta ställning till, har nu Skatteverket beslutat påföra Klövern ett skattetillägg om 493 Mkr.
 
”Att straffas för att man ställer en fråga är hårt. Att straffas trots att man drar tillbaka sin fråga är horribelt. Klöverns aktieägare har de facto förlorat de fem miljarder det är fråga om. Att inte försöka återvinna dem för aktieägarna i form av ett skattemässigt avdrag är oförsvarbart. Vi kommer att överklaga skattetillägget till länsrätten”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern kommer redan idag att, utöver att överklaga skattetilläggsbeslutet, inlämna en förnyad begäran om omprövning av avdragsyrkandet. Det av Skatteverket påförda skattetillägget om 493 Mkr kommer inte att betalas eller kostnadsföras så länge den rättsliga processen pågår. Skattetillägget redovisas därför tillsvidare som en ansvarsförbindelse.   
 
Klövern har för beskattningsåret 2004 fastställda skattemässiga underskottsavdrag och skattemässigt avskrivningsunderlag, utöver bokföringsmässigt underlag, om tillsammans 2 153 Mkr. Fastställda underskottsavdrag och avskrivningsunderlag kan användas för kvittning mot framtida vinster. Med Klöverns nuvarande intjäningsförmåga förväntas Klövern ej belastas med aktuell skatt under de närmaste fem åren.
 
”Vi anser att Skatteverket saknar grund för att påföra Klövern skattetillägg och räknar med att tillägget kommer att undanröjas i en domstolsprövning”, säger Klöverns skatterådgivare Börje Leidhammar, Ernst & Young samt Thomas Andersson, Deloitte & Touche.
 
Med anledning av beskedet från Skatteverket kallar Klövern till presskonferens i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm kl 13.00 idag.
 
Nyköping, 23 maj 2006
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se