Klövern offentliggör tilläggsprospekt

2013-05-06

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 26 april en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent och har slutligt förfall 2017. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett tilläggsprospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) webbsida och Klöverns (kelly.corem.se) webbsida samt på begäran i pappersformat på Klöverns huvudkontor.

Nyköping 6 maj 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2013.