Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2015-04-20

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 18 februari en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om fyra år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2019. Obligationslånet har ett
rambelopp om 1 500 mkr.

Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 21 april 2015.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 30,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 april 2015.