Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

2014-04-09

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 20 februari en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 1 100 mkr med en löptid om fyra år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr.

Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 11 april 2014.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
9 april 2014.