Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

2013-01-30

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 18 december en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 175 mkr med en löptid om två år och tre månader på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 360 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2015. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 mkr.

I enlighet med villkoren för obligationslånet har Klövern ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 1 februari 2013.


Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) webbsida och Klöverns (kelly.corem.se) webbsida samt på begäran i pappersformat på Klöverns huvudkontor.

Nyköping 30 januari 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2013.