Klövern offentliggör prospekt, eget kapital per 30 november 2011 samt förändrad acceptperiod

2012-01-13

Klövern offentliggör prospekt avseende Klöverns offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Dagon samt Klöverns fondemission av preferensaktier till befintliga aktieägare i Klövern. Med anledning av offentliggörandet av prospektet offentliggör Klövern också det egna kapitalet per 30 november 2011. Klövern har även beslutat att ändra acceptperioden för erbjudandet till aktieägarna i Dagon.

Det egna kapitalet uppgick per 30 november 2011 till 4 620 mkr, motsvarande 28,7 kr per aktie. Per 30 september uppgick det egna kapitalet till 4 604 mkr, motsvarande 28,6 kr per aktie. Förändringen består av intjäning från den löpande verksamheten samt orealiserade värdeförändringar på räntederivat.

Prospektet finns att ladda ned på Klöverns, Finansinspektionens och Swedbanks webbsida. Ett tryckt prospekt går att beställa via Klövern på info@klovern.se alternativt via telefon 0155-44 33 00 samt via Swedbank på emissioner@swedbank.se alternativt via telefon 08-585 925 28.

Prospekt och anmälningssedel sänds till direktregistrerade aktieägare i Dagon. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter om aktieägarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per 12 januari 2012 samt det VP-konto på vilket innehavet i Dagon finns registrerat. Den som önskar acceptera erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid och e-postadress, underteckna anmälningssedeln samt posta anmälningssedeln i det bifogade portofria svarskuvertet eller skicka anmälningssedeln till Swedbank AB, Emissioner E676, 105 34 Stockholm. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

Budkommittén för Dagon offentliggjorde den 9 januari 2012 sitt uttalande med anledning av Klöverns bud. Det framgår av uttalandet att Dagon kommer att offentliggöra resultat- och balansräkning för helåret 2011 samt eventuell övrig väsentlig information ur bokslutskommunikén omkring den 10 februari 2012. Mot bakgrund av den nya informationen som kommer att offentliggöras, vilket kan innebära att Klövern behöver upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande och registrering av ett tilläggsprospekt, har Klövern beslutat att ändra acceptperioden för erbjudandet så att första dagen i acceptperioden är den 16 januari 2012 och sista dagen i acceptperioden är den 28 februari 2012.


Nyköping 13 januari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 00/072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2012. Klövern AB (publ)