Klövern offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora säkerställda SEK-obligationer

2020-05-04

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 28 april 2020 kl. 14:00 CEST samt därtill hörande Tender Information Document.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Klövern AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 28 april 2020 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 28 april 2020 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (kelly.corem.se).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 4 maj 2020 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om 516 mkr i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan. Bolaget informerar härmed om att giltiga återköpsinstruktioner för Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 400 mkr som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget pro rata, dock med beaktande av minsta denominering om 1 mkr för Obligationerna.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts.

Efter återköpet är det Bolagets avsikt att i enlighet med villkoren för Obligationerna släppa säkerheten över fastigheten Solna Hilton 3 från säkerhetsmassan för Obligationerna och flytta säkerheten till ny långsiktig bankfinansiering.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erbjudet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp1 / Pris

2017/2021 Sr Sec FRN – Lån no. 101 / SE0010546747 / 400 mkr / 400 mkr / 450 mkr / 100.000%

  1. Efter att Återköpserbjudandet har genomförts och de återköpta Obligationerna har makulerats.

Likvid för Återköpserbjudandet avses att redovisas på eller omkring den 6 maj 2020.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp and Swedbank AB (publ) (“Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 13:15 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga