Klövern offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående säkerställda SEK-obligationer

2020-04-28

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Klövern AB (publ) (“Bolaget” eller ”Klövern”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående säkerställda SEK-obligationer med rörlig ränta, ett utestående belopp om 850 mkr och med ISIN SE0010546747 vilka är emitterade under Bolagets MTN-program som etablerades 2017 (“Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag upp till ett nominellt belopp om 400 mkr till ett pris om 100,00% av det nominella beloppet (”Återköpserbjudandet”). Bolagets återköp av Obligationer är förbehållet de villkor (inklusive ett villkor avseende ny finansiering) som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 28 april 2020, tillgängligt nedan. Efter Bolagets återköp av Obligationer avser Klövern att byta ut del av säkerheten under MTN-programmet.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017/2021 Sr Sec FRN – Lån no. 101 / SE0010546747 / 850 mkr / 850 mkr / 1 mkr / 100,000 %

Återköpsdokumentet finns här.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 4 maj 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 maj 2020.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att agera Dealer Managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 14:00 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga