Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Klöverns utestående 2018/2022-obligationer

2022-01-10

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ):s (”Klövern”) moderbolag Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med Corems emission av de Nya Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av Klöverns utestående icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om SEK 2 350 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Corem köper tillbaka Obligationer upp till ett belopp motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 januari 2022 (”Återköpsdokumentet”)

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: 
www.corem.se/sv/investerare/prospekt-och-villkor/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 13 januari 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Corem. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 20 januari 2022 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Corems återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik. Obligationerna som återköps av Corem i Återköpserbjudandet avses överföras till Klövern för att därefter cancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Corem har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Walthon Advokater AB har utsetts till legala rådgivare.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se
Eva Landen, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 10:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

 

Bilaga