Klövern inleder återköp av aktier

2012-05-25

Styrelsen i Klövern AB (publ) har beslutat att inleda återköp av egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 17 april 2012. Årsstämman har givit styrelsen bemyndigande om att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier så att Klöverns totala innehav uppgår till maximalt 10 procent av bolagets samtliga aktier. Styrelsebeslutet omfattar endast stamaktier.

Syftet är bland annat att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid varje tillfälle registrerade kursintervallet. Antalet återköpta aktier uppgår för närvarande till totalt 5 884 999 motsvarande 3,3 procent av totalt antal registrerade aktier, varav 5 741 463 stamaktier och 143 536 preferensaktier.

Nyköping 25 maj 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2012.