Klövern har genomfört ytterligare nyemission av preferensaktier om cirka 150 mkr

2012-10-01

Mot bakgrund av det stora intresset för teckning av preferensaktier i nyemissionen om cirka 500 mkr, vilken Klövern offentliggjorde den 20 september och offentliggjorde utfallet av tidigare idag, har Klövern idag genomfört ytterligare en nyemission av preferensaktier. Klöverns styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Klövern den 14 september 2012, beslutat om och genomfört en nyemission av 1 105 000 preferensaktier till en emissionskurs om 136 kronor per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om 150,3 mkr.

Nyemissionen riktades till utvalda institutionella investerare, vilka samtliga tecknade preferensaktier i nyemissionen om cirka 500 mkr och vilka samtliga erhöll motsvarande lägre tilldelning i den nyemissionen.

Efter de båda nyemissionerna kommer det totala antalet registrerade aktier i Klövern uppgå till 185 080 698, varav 166 544 360 stamaktier och 18 536 338 preferensaktier.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Klövern i samband med nyemissionen.

Nyköping den 1 oktober 2012

Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klöverns aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012.