Klövern har erhållit 99,8 procent av aktierna i Dagon

2012-04-18

Klövern offentliggjorde den 6 december 2011 ett erbjudande till aktieägarna i Dagon att förvärva samtliga utestående aktier i Dagon. Vid utgången av den andra och sista förlängningen av acceptperioden den 16 april 2012 hade erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 23 548 862 aktier, motsvarande 99,78 procent av rösterna och kapitalet i Dagon. Klövern har fullföljt erbjudandet av nämnda aktier. Klövern har inte förvärvat några aktier i Dagon utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i Dagon förutom dem som lämnats in genom erbjudandet.

I och med detta avser Klövern att som tidigare aviserats påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Dagon samt ansöka om en avnotering av Dagons aktie från NASDAQ OMX. För aktieägare som under den andra och sista förlängningen av acceptperioden accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlag att ske omkring den 25 april 2012.

För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 13 januari 2012 samt det tillägg som offentliggjordes den 24 februari 2012 och som finns tillgängliga i elektroniskt format på www.fi.se, kelly.corem.se och www.swedbank.se/prospekt.

Nyköping 18 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping.kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012.