Klövern har erhållit 99,8 procent av aktierna i Dagon och förlänger erbjudandet en sista gång

2012-04-05

Efter förlängning av Klöverns offentliga uppköpserbjudande på samtliga aktier i Dagon har Klövern erhållit totalt 99,8 procent av aktierna. Erbjudandet förlängs en sista gång.

Klövern offentliggjorde den 6 december 2011 ett erbjudande till aktieägarna i Dagon att förvärva samtliga utestående aktier i Dagon. Den 5 mars 2012 meddelade Klövern att samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet hade uppfyllts och att Klövern beslutat att förklara erbjudandet ovillkorat och fullfölja erbjudandet. Erbjudandet hade då accepterats av aktieägare motsvarande 98,9 procent av rösterna och kapitalet i Dagon. Erbjudandet förlängdes till och den 2 april 2012.

Erbjudandet har hittills accepterats av aktieägare representerade 23 546 435 aktier, motsvarande 99,8 procent av rösterna och kapitalet i Dagon. Klövern har fullföljt erbjudandet av nämnda aktier. Klövern har inte förvärvat några aktier i Dagon utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i Dagon förutom dem som lämnats in genom erbjudandet.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat förlängs acceptperioden, en sista gång, till och med den 16 april 2012.

För de aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i Dagons aktie framöver kommer att vara ytterst begränsad. I och med att Klövern innehar över 90 procent av aktierna i Dagon avser Klövern att inom kort påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Dagon samt verka för en avnotering av Dagons aktie från NASDAQ OMX.

För aktieägare som under den förlängda acceptperioden accepterar erbjudandet kommer redovisning av vederlag att ske omkring den 25 april 2012.

För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 13 januari 2012 samt det tillägg som offentliggjordes den 24 februari 2012 och som finns tillgängliga i elektroniskt format på www.fi.se, kelly.corem.se och www.swedbank.se/prospekt.

Nyköping 5 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012.