Klövern har beslutat att förkorta teckningsperioden för det Institutionella erbjudandet i den pågående nyemissionen

2012-09-26

Klöverns styrelse har beslutat att förkorta teckningsperioden för det Institutionella erbjudandet i den pågående nyemissionen av preferensaktier om cirka 500 mkr. Anmälan om teckning av preferensaktier inom ramen för det Institutionella erbjudandet ska ske senast klockan 12.00 idag den 26 september 2012. Anledningen till den förkortade teckningsperioden är en mycket god efterfrågan från institutionella investerare. Förkortningen av teckningsperioden sker i enlighet med det förbehåll som beskrivs i det, med anledning av nyemissionen, upprättade prospektet.

Teckningsperioden för Erbjudandet till allmänheten förkortas inte. Anmälan om teckning av preferensaktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska ske senast klockan 12.00 på fredag den 28 september 2012.

Nyköping den 26 september 2012

Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 26 september 2012.

Viktig information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information innefattar till sin natur risker och osäkerheter då den relaterar till händelser och är avhängig omständigheter som kan inträffa, eller inte inträffa, i framtiden. Klövern uppmärksammar läsaren på att framtidsinriktade uttalanden inte ska uppfattas som garantier avseende framtida utveckling, och att koncernens faktiska resultat, finansiella ställning och likviditet samt utvecklingen i den bransch inom vilken koncernen är verksam kan skilja sig väsentligt från de mål och förväntningar som framgår av de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i denna pressrelease. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per dagen för detta meddelandes offentliggörande. Klövern gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, varken till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, och frånsäger sig uttryckligen eventuella skyldigheter och åtaganden att offentliggöra några uppdateringar eller revideringar av de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i denna pressrelease med anledning av någon förändring i Klöverns förväntningar i anslutning därtill eller förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade.
 
Detta meddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av, något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon person i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller en begäran om att någon ska rösta på ett visst sätt eller ge sitt godkännande i någon sådan jurisdiktion, och inte heller får någon försäljning, utgivande eller överlåtelse av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande ske i någon jurisdiktion i strid med tillämplig lagstiftning (”Begränsade Jurisdiktioner”). Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion, eller genom post eller annat nationellt eller internationellt kommunikationsmedel (inkluderande, bland annat, telefax, telefon och Internet) eller genom inrättning tillhörande börs eller annan marknadsplats i USA eller någon annan av de Begränsade Jurisdiktionerna och erbjudandet kan inte accepteras på någon sådant sätt, med sådant kommunikationsmedel eller genom sådan inrättning eller från USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Aktierna i Klövern har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act 1933, med efterföljande ändringar (”Securities Act”), och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA om inte sådan registrering sker enligt Securities Act eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt. Inget erbjudande avseende aktier i Klövern görs i USA.