Klövern förvärvar fastigheter och revers

2003-12-22

Förvärv av fastigheter i Borås
Med tillträde 30 januari 2004 har Klövern tecknat avtal med Diligentia Väst AB om förvärv av nio fastigheter i Borås för en total köpeskilling om 209 Mkr. Fastigheterna är på sammanlagt c:a 63 800 kvm uthyrningsbar yta, varav 38 500 kvm är industri-/lagerlokaler,       23 300 kvm kontorslokaler och 2 000 kvm butikslokaler. Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår vid förvärvstillfället till c:a 29 Mkr och direktavkastningen är c:a 9 %. Förvärvet görs med nyemission av 4,2 miljoner Klövernaktier till avräkningskursen 15 kr samt upptagande av nya lån om totalt 146 Mkr.
 
 
Förvärv av fastigheter i Norrköping, Örebro och Örnsköldsvik
Med tillträde 31 mars 2004 har Klövern tecknat avsiktsförklaring med Wihlborgs Fastigheter AB om förvärv fyra fastigheter i Örebro, Norrköping och Örnsköldsvik för en total köpeskilling om 120 Mkr. Fastigheterna är på sammanlagt c:a 17 600 kvm uthyrningsbar yta, varav 10 700 kvm kontorslokaler, 5 900 kvm butikslokaler och 1 000 kvm bostäder. Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår vid förvärvstillfället till c:a 16 Mkr och direktavkastningen är c:a 9 %. Förvärvet görs med upptagande av nya lån om totalt 84 Mkr och resterande 36 Mkr erlägges kontant.
 
 
Förvärv av revers från Wihlborgs Fastigheter AB
Styrelsen i Klövern AB kommer föreslå extra bolagsstämma i Klövern AB att den revers om c:a 190 Mkr, utfärdad av ett av Klöverns dotterbolag, förvärvas från Wihlborgs Fastigheter AB under första kvartalet 2004 genom apportemission om c:a 12,7 miljoner nyemitterade Klövernaktier. Nyemissionen görs till aktiekursen 15 kr, baserat på den genomsnittliga kursen för Klöverns B-aktie under de senaste 60 handelsdagarna. Efter nyemissionen ökar Klöverns soliditet proforma per 30 september 2003 från 25,5 procent till 31,6 procent.
 
 
Extra bolagsstämma i Klövern AB
Extra bolagsstämma kommer i Klövern AB kommer att avhållas tisdagen 27 januari 2004. Kallelsen kommer att ske i december 2003.
 
 
Klövern efter genomförda förvärv
Efter genomförda fastighetsförvärv från Skandia och Wihlborgs uppgår Klöverns fastighetsinnehav till 117 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om c:a 670 000 kvm och ett bokfört värde om c:a 3,2 miljarder kronor. Årliga hyresintäkter proforma på årsbasis per   1 oktober 2003 uppgår till c:a 425 Mkr vid uthyrningsgraden 88 procent. Efter genomförande av nyemissioner enligt ovan, kommer antalet aktier i Klövern att uppgå till 84,3 miljoner st motsvarande 88,8 miljoner st efter konvertering. 
 
Nyköping 22 december 2003
 
Klövern AB (publ)
 
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se 
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se