Klövern emitterar ytterligare 95 mkr och offentliggör tilläggsprospekt

2013-12-16

Klövern AB (publ) emitterar ytterligare 95 mkr under obligationslån nr 4, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om 500 mkr därmed är utnyttjat till 340 mkr. Obligationslånet, som är icke säkerställt, har en rörlig ränta på STIBOR 3m + 360 räntepunkter. De ytterligare 95 mkr emitteras till en överkurs, vilket ger en rörlig ränta om STIBOR 3m + 160 räntepunkter. Slutligt förfall är i mars 2015.


Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm och Klövern kommer att ansöka om notering av ytterligare obligationer på NASDAQ OMX Stockholm.  Med anledning av detta har Klövern upprättat ett tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) webbsida och Klöverns (kelly.corem.se) webbsida.

Klövern har anlitat Pareto Securities AB som emissionsinstitut och MAQS Law Firm Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.


Nyköping 16 december 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
16 december 2013.