Klövern emitterar ytterligare 500 mkr under obligationslån nr 3

2013-04-26

Klövern AB (publ) emitterar ytterligare 500 mkr under obligationslån nr 3, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om 2 000 mkr därmed är utnyttjat till 1 150 mkr. Obligationslånet, som är icke-säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent och har slutligt förfall 2017.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Swedbank Corporate Finance och ABG Sundal Collier har varit finansiella rådgivare åt Klövern i samband med obligationsemissionen.


Nyköping 26 april 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013.