Klövern emitterar ytterligare 180 mkr under obligationslån nr 2

2012-05-11

Klövern AB (publ) emitterar ytterligare 180 mkr nominellt under obligationslån nr 2, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om nominellt 500 mkr därmed är utnyttjat till fullo. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent och har slutligt förfall 2015.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Swedbank Corporate Finance har varit rådgivare åt Klövern i samband med obligationsemissionen.


Nyköping 11 maj 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012.