Klövern emitterar säkerställd obligation om 700 mkr

2013-03-26

Klövern AB (publ) emitterar ett obligationslån om 700 mkr säkerställd av fastigheter med en löptid om fem år på den nordiska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 300 räntepunkter och förfaller i april 2018.

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad med ett totalt marknadsvärde om ca 1 100 mkr. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

”Vi är stolta över att vara det första bolag på svenska marknaden som emitterat en obligation med säkerhet för att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter. Intresset för obligationen har varit stort och arrangören stängde därför boken i förtid”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern har anlitat Nordic Fixed Income AB som Lead Manager och Bookrunner och Catella Corporate Finance HB som rådgivare i samband med obligationsemissionen. Legal rådgivare är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Nyköping, 26 mars 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2013.