Klövern emitterar obligationslån om 750 mkr

2016-05-26

Klövern AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 415 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 500 mkr.

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016.