Klövern emitterar obligationslån om 1000 mkr

2015-02-18

 Klövern AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 500 mkr.

Emissionslikviden kommer främst att användas till refinansiering av utestående obligationer samt allmänna verksamhetsändamål. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på
Nasdaq Stockholm.

”Intresset för obligationen har varit stort både från svenska investerare och investerare från övriga Norden. Genom denna emission har vi nu en väldiversifierad förfallostruktur för våra icke-säkerställda obligationslån om cirka en miljard kronor per år 2017-2019”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS har varit legal rådgivare.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 30 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
18 februari 2015.