Klövern emitterar obligationslån om 1 100 mkr

2014-02-20

Klövern AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

”Intresset för obligationen har varit stort både från svenska och internationella investerare”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nordea Bank AB (publ) har varit finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med obligationsemissionen, medan MAQS har varit legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 februari 2014.