Klövern emitterar 987 468 preferensaktier

2014-04-11

Klöverns styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Klövern den 17 april 2013, beslutat om och genomfört en kontant nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 987 468 preferensaktier har emitterats till en emissionskurs om 154,50 kr per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om 152,6 mkr.

Nyemissionen riktades främst till institutionella investerare.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i Klövern att
uppgå till 186 368 166, varav 166 544 360 stamaktier och 19 823 806 preferensaktier.

Nordea Bank AB (publ) har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen medan MAQS Law Firm har varit legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 april 2014.