Klövern emitterar 300 000 preferensaktier

2014-03-24

 
 

Klöverns styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Klövern den 17 april 2013, beslutat om och genomfört en kontant nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 300 000 preferensaktier har emitterats till en emissionskurs om SEK 157 per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om SEK 47,1 mkr.

Nyemissionen riktades till institutionella investerare.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i Klövern att uppgå till 185 380 698, varav 166 544 360 stamaktier och 18 836 338 preferensaktier.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen medan MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
24 mars 2014.