Klövern: Delårsrapport januari – september 2005

2005-11-02

  • Hyresintäkterna uppgick till 467 Mkr (339)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 267 Mkr (137)
  • Resultat per aktie ökade till 2,34 kr (1,57) 
  • Klöverns offensiv fortsätter – under perioden uppgick fastighetsförvärven till 1 509 Mkr (1 310) och fastighetsförsäljningarna till 504 Mkr (193)
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 267 Mkr (137). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 19 Mkr (20) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 107 Mkr (18). Finansnettot var -119 Mkr (-94).
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet uppgick till -1 Mkr (87). Soliditeten var vid periodens slut 36,8 procent, jämfört med 36,9 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 2 153 Mkr, jämfört med 1 701 Mkr vid årets ingång. Kassa och bank var 109 Mkr (110) och räntebärande skulder var
3 407 Mkr (2 703).
 
Hyresintäkter och fastighetskostnader
Hyresintäkterna under perioden uppgick till 467 Mkr (339), fastighetskostnaderna var 175 Mkr (126) och driftöverskottet blev 292 Mkr (213).
 
Tredje kvartalet 2005
Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till 103 Mkr (53). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 9 Mkr (0) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 38 Mkr (9). Driftöverskottet uppgick till 108 Mkr (85), finansnettot
-44 Mkr (-34) och kassaflödet var – 55 Mkr (100).
 
Marknad och fastighetsinnehav
Klövern är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna. Hyresnivåerna på Klöverns marknader har sedan ingången av 2005 generellt sett varit oförändrade. Under året har antalet hyresförfrågningar successivt ökat. Nettouthyrningen under tredje kvartalet uppgår till 5 Mkr.
 
 
Kalendarium 2005-2006
 
Bokslutskommuniké för 2005              Onsdag 8 februari, 2006
Årsredovisning 2005                            Mars 2006
Ordinarie bolagsstämma 2006             Onsdag 5 april, 2006
 
 
Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
 
Nyköping 2 november 2005
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
 
Stockholm, 2 november 2005
Ernst & Young AB
 
Björn Fernström
Auktoriserad revisor
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk: