Klövern: Delårsrapport januari – september 2004

2004-11-03

 
 • Hyresintäkterna uppgick till 339 Mkr (213)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 125 Mkr (63)
 • Resultat per aktie ökade till 1,42 kr (1,33) 
 • 2 augusti tillträddes fastigheter för 905 Mkr i Västerås
 •  
  Resultat
  Periodens resultat efter skatt uppgick till 125 Mkr (63). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 26 Mkr (17). Driftöverskottet var 213 Mkr (129) och finansnettot
  -94 Mkr (-71).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till 68 Mkr (167). Soliditeten var vid periodens slut 33,9 procent, jämfört med 28,5 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 1 564 Mkr jämfört med 908 Mkr vid årets ingång. Likvida medel var 279 Mkr (211) och räntebärande skulder var 2 834 Mkr (2 316).
   
  Intäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under perioden uppgick till 339 Mkr (213), fastighetskostnaderna till 126 Mkr (84) och driftöverskottet 213 Mkr (129).
   
  Fastighetsförsäljningar
  Under perioden har nio fastigheter sålts för en sammanlagd köpeskilling om 193 Mkr (159) med en vinst uppgående till 26 Mkr (17).
   
  Tredje kvartalet 2004
  Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (21). Av resultatet utgör vinster från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (0). Driftöverskottet var 85 Mkr (52), finansnettot -34 Mkr (-27) och kassaflödet var 62 Mkr (127).
   
  Kalendarium 2004-2005
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
   
  Nyköping 3 november 2004
  Klövern AB (publ)
   
  Gustaf Hermelin
  Verkställande direktör
   
   
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: