Klövern: Delårsrapport januari – september 2002

2002-11-13

Resultat
Resultat efter skatt – exkl. jämförelsestörande poster – uppgick för perioden januari-september till 5,5 Mkr. Periodens resultat har påverkats av kostnader hänförliga till den pågående omstruktureringen av bolaget. Intäkterna uppgick under samma period till 45,4 Mkr och driftsöverskottet från fastighetsrörelsen uppgick till 30,7 Mkr. Finansnettot för årets första nio månader var -15,8 Mkr. För tredje kvartalet 2002 uppgick intäkterna till 45,2 Mkr och resultat efter skatt blev 9,2 Mkr.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Periodens kassaflöde var 81,2 miljoner kronor och soliditeten uppgick vid rapportperiodens slut till 18,4 procent, motsvarande 21,5 procent efter full konvertering. Likvida medel vid periodens slut var 159 miljoner kronor, och räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 1 295 Mkr.
 
 
Verksamhet
Klövern är ett nyetablerat fastighetsföretag med fokus på högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna. Klövern skall expandera genom att förvärva fastighetsbestånd och fastighetsbolag i syfte att på ett antal orter nå en storlek som skapar grund för en effektiv drift och ledande position. Klövern skall också uppnå en storlek på verksamheten och börsvärdet som skapar förutsättningar för att Klövern-aktien skall bli ett attraktivt investeringsalternativ för aktiemarknadens aktörer.
 
 
Från Adcore till Klövern
I maj offentliggjordes planerna på att byta verksamhetsinriktning i Adcore AB från konsultverksamhet till fastigheter, byta namn till Klövern AB och att vid samma tidpunkt skifta ut det helägda dotterbolaget Adcore Consulting AB till aktieägarna. Därutöver skulle en omvänd split 250:1 samt en garanterad företrädesemission genomföras. Vid en extra bolagsstämma den 18 juni 2002 togs de för genomförandet erforderliga besluten och prospekt offentliggjordes i månadsskiftet juni-juli. Den omvända spliten effektuerades i slutet av juni och därefter genomfördes nyemissionen om 253 Mkr i juli och augusti. Adcore Consulting AB bytte i samband med utskiftningen namn till Connecta AB.
 
 
Fastighetsrörelsen
I samband med omstruktureringen av bolaget har Klövern förvärvat ett fastighetsbestånd för 1 251 Mkr bestående av 60 objekt med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 241 000 kvadratmeter. Av det totala hyresvärdet utgör kommersiella lokaler 95% och bostäder 5%. Resultatet från fastigheterna ingår i Klöverns räkenskaper från och med 1 juli 2002. Under perioden juli – september 2002 uppgick hyresintäkterna till 45,2 Mkr och fastighetskostnaderna till 14,5 Mkr och därmed blev driftsöverskottet 30,7 Mkr. Vakansgraden i fastighetsbeståndet uppgår per 30 september till 11% av hyresvärdet.
 
 
Ny styrelse
2 september tillträdde den vid den extra bolagsstämman 18 juni 2002 nyvalda styrelsen med  ledamöterna Stefan Dahlbo, Erik Paulsson, Ole Oftedal och Lars Evander. Stefan Dahlbo har utsetts till styrelsens ordförande.
 
 
Förvärv av Strand- och Strömfastigheter
Den 23 augusti 2002 offentliggjorde Klövern det planerade förvärvet av Strand- och Strömfastigheter i Nyköping respektive Norrköping. Efter bolagsstämmobeslut och genomgång av bolagen har styrelsen med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 24 september 2002 beslutat att förvärva samtliga aktier i Strand- och Strömfastigheter genom en riktad nyemission om 16 miljoner Klövern B-aktier.
 
 
Extra bolagsstämma 24 september 2002
På den extra bolagsstämman 24 september beslöts att ändra bolagsordningen innebärande att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
 
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 16 000 000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning för de fastighetsbolag/fastigheter som beskrivs i framlagt förslag till aktieägarna den 23 augusti 2002 enligt pressmeddelande.
 
 

Ny ledning
Som en följd av Klöverns förvärv av Strandfastigheter, kommer Strandfastigheters verkställande direktör Gustaf Hermelin (46 år) att utses till ny verkställande direktör för Klövern. Gustaf har arbetat med fastighetsutveckling i ledande positioner sedan 1987, varit VD för Strandfastigheter sedan starten 1993 och har varit med och byggt upp både Strand- och Strömfastigheter från grunden.
 
Anders Lundquist (39 år) har utsetts till ekonomidirektör och kommer närmast från en tjänst som ekonomichef och vice VD inom detaljhandelsföretaget Synoptik Sweden. Dessförinnan har Anders varit informationschef inom Wihlborgs Fastigheter AB och ekonomichef på NK Cityfastigheter.
 
Caesar Åfors (43 år) utses till finanschef – kommer närmast från Strandfastigheter och har en bred bakgrund inom bank- och fastighetssektorn.
 
Thomas Nilsson (51 år) utses till fastighetschef – kommer närmast från Strandfastigheter och har en lång erfarenhet när det gäller utveckling och förvaltning av fastigheter och fastighetsbolag.
 
 
Tvångsinlösenprocess Adcore Stockholm AB
Under år 2000 inleddes tvångsinlösenprocess av aktierna i Adcore Stockholm AB (dåvarande Connecta AB). Under våren 2002 lämnade dåvarande Adcore AB ett erbjudande till minoritetsaktieägarna i Adcore Stockholm AB, vilket medförde att ca 50 procent av de kvarvarande utestående aktierna förvärvades av Adcore AB för 25 kronor per aktie. Den 15 oktober 2002 meddelades skiljedom i ärendet innebärande ett sammanlagt inlösenpris om 25 Mkr för utestående aktier. Connecta har i samband med uppdelningen av Adcore-koncernen åtagit sig att täcka tvångsinlösenkostnader överstigande 10 miljoner kronor. Klövern kommer att till tingsrätten överklaga skiljenämndens dom. Klöverns styrelse bedömer att inga ytterligare avsättningar är erforderliga med anledning av domen i skiljenämnden.
 
 
Rapportering och redovisningsprinciper
Med anledning av Klöverns ändrade inriktning från konsultverksamhet till fastigheter har vissa förändringar och kompletteringar gjorts i den finansiella rapporteringen. I huvudsak syftar förändringarna till att Klöverns rapportering skall vara i linje med övriga noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i Klöverns prospekt daterat 26 juni 2002. Det historiska materialet från 2001 och till och med 30 juni 2002 är dock i sin helhet hänförligt till dåvarande Adcores konsultverksamhet. I anslutning till resultat- och balansräkningar samt nyckeltalsredovisning finns ytterligare förklarande kommentarer.
 
 

 
Tidpunkter för ekonomisk information
Bokslutskommuniké januari-december 2002, 18 februari 2003
Årsredovisning 2002, mars 2003
Ordinarie bolagsstämma 2003, 23 april 2003                                              
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
 
 
Stockholm den 13 november 2002
 
Klövern AB (publ)
 
Styrelsen
 
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.