Klövern: Delårsrapport Januari – Mars 2006

2006-04-27

  • Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42)
  • Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39)
  • Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 125 Mkr (4)
  • Helårsprognosen kvarstår; resultat före skatt förväntas överstiga 250 Mkr exkl. värdeförändringar avseende fastigheter 
 
VD:s kommentar:
 
Uthyrningar bakom ökning av orealiserade värdeförändringar
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter svarar för hela 112 Mkr av Klöverns resultat under första kvartalet. Bakom ökningen ligger inte bara sjunkande avkastningskrav utan i hög grad också nyuthyrningar.
 
”Det är oerhört tillfredsställande att det till stor del är vårt eget uthyrnings- och förädlingsarbete som bidrar till värdeförändringen på fastigheterna och därmed också resultatet”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern noterar en tydlig efterfrågeökning på samtliga geografiska delmarknader under första kvartalet 2006. Ökningen bådar gott inför fortsättningen av året och ger förhoppningar om att den positiva nettoinflyttning som noterats sedan första kvartalet 2005 ska fortsätta under resten av 2006. Även hyresnivåerna uppvisar en uppåtgående trend, framför allt vad gäller butikslokaler.
 
 
Kalendarium 2006
Delårsrapport januari – juni 2006   Torsdag 20 juli
Delårsrapport januari – september 2006  Torsdag 26 oktober
 
Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
 
Nyköping 27 april 2006
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk: