Klövern: Delårsrapport januari – mars 2005

2005-05-03

 • Hyresintäkterna uppgick till 139 Mkr (105)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 42 Mkr (29)
 • Resultat per aktie ökade till 0,39 kr (0,37) 
 • Klöverns expansion fortsätter – under kvartalet förvärvades 19 fastigheter för 801 Mkr

 •  
  Resultat
  Periodens resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr (29). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 4 Mkr (2) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 0 Mkr (4). Finansnettot var -35 Mkr (-31).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till 99 Mkr (19). Soliditeten var vid kvartalets slut 34,0 procent, jämfört med 36,9 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 1 864 Mkr, jämfört med 1 701 Mkr vid årets ingång. Kassa och bank var 209 Mkr (154) och räntebärande skulder var
  3 353 Mkr (2 703).
   
  Hyresintäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under perioden uppgick till 139 Mkr (105), fastighetskostnaderna var 58 Mkr (44) och driftöverskottet blev 81 Mkr (61).
   
  Verksamhet
  Klövern är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna.
   
  Marknad och fastighetsinnehav
  Klövern noterar en fortsatt svagt positiv utveckling avseende antalet hyresförfrågningar från företag inom främst utbildnings- och tjänstesektorn. På delmarknaderna Norrköping, Nyköping och framförallt Linköping noteras en tydligare positiv utveckling. Nettoinflyttningen under perioden uppgår till 2 Mkr. Större nyinflyttade hyresgäster under kvartalet är t ex DFDS, Experts huvudkontor, Schneider och VLT AB.
   
  Kalendarium 2005
   
  Delårsrapport januari – juni 2005                Onsdag 17 augusti
  Delårsrapport januari – september 2005         Onsdag 2 november
   
   
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Nyköping 3 maj 2005
  Klövern AB (publ)
   
  Gustaf Hermelin
  Verkställande direktör
   
   
  Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
   
  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk: