Klövern: Delårsrapport januari – mars 2004

2004-05-05

 • Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65)

 • Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30)

 • Etablering på ny marknad för Klövern genom förvärv av fastigheter i Borås för 215 Mkr 

   
   
  Resultat
  Periodens resultat efter skatt uppgick till 27 Mkr (13) *1). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 4 Mkr (3). Driftöverskottet var 61 Mkr (36) och finansnettot
  -31 Mkr (-23).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till 8 Mkr (24). Soliditeten var vid periodens slut 33,0 procent (27,0), motsvarande 34,3 procent (28,5) efter utspädning. Eget kapital uppgick till 1 191 Mkr (908), likvida medel var 219 Mkr (211) och räntebärande skulder var 2 257 Mkr (2 316).
   
  Intäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under perioden uppgick till 105 Mkr (65), fastighetskostnaderna till 44 Mkr (29) och driftöverskottet 61 Mkr (36).
   
  Fastighetsförsäljningar
  Under perioden har två fastigheter sålts för en sammanlagd köpeskilling om 28 Mkr (39) med en vinst uppgående till 4 Mkr (3).
   
  Kalendarium 2004
  Delårsrapport januari-juni 2004                                    
  Fredag 20 augusti
  Delårsrapport januari-september 2004                         
  Onsdag 3 november
   
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
   
  Nyköping 5 maj 2004
  Klövern AB (publ)
   
  Gustaf Hermelin
  Verkställande direktör
   
  *1) Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och 2003-12-31 för balansposter och finansiering.
   
  Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: