Klövern: Delårsrapport Januari – Juni 2007

2007-07-13

* Intäkterna uppgick till 614 mkr (375)

* Periodens resultat efter skatt ökade till 659 mkr (315)

* Resultat per aktie ökade till 3,96 kr (2,61)

* Fastighetsförsäljningarna uppgick till 732 mkr (247) med en
realiserad värdeförändring om 126 mkr (23)

* Helårsprognosen justeras uppåt; resultat, exklusive skatt och
värdeförändringar, förväntas överstiga 375 mkr. Tidigare prognos var
325 mkr.

VD:s kommentar

Förädling och fokusering ger stark resultatutveckling
Det gångna kvartalet har präglats av tre saker: fortsatt geografisk
fokusering, stigande efterfrågan på lokaler samt värdeskapande
förädling av fastighetsbeståndet. I början av april avyttrades
Klöverns samtliga fastigheter i Eskilstuna och Kalmar med en
realiserad värdeförändring på 122 mkr. Efter försäljningen återstår
tio geografiska enheter på marknader med stor potential och där
Klövern vill expandera, antingen genom investeringar eller
ytterligare förvärv.”Vi ser en fortsatt god utveckling på uthyrningssidan. Befintliga
kunder behöver större lokaler och efterfrågan från nya hyresgäster är
stor, vilket medför att uthyrningsgraden stigit med en procentenhet
för tredje kvartalet i rad”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna är fortsatt hög,
vilket delvis är ett resultat av Klöverns affärsmodell som går ut på
att förvärva utvecklingsbara fastigheter för att sedan förädla och
hyra ut.

Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 659 mkr (315).
Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade
värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I
resultatet ingår realiserade värdeförändringar från
fastighetsförsäljningar med 126 mkr (23) och orealiserade
värdeförändringar avseende fastigheter med 438 mkr (152).
Finansnettot var -70 mkr (-54), varav värdeförändringar avseende
finansiella instrument och värdepapper utgjorde 70 mkr (21).

Nyköping 13 juli 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska
enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping,
Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30
juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor
och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se