Klövern: Delårsrapport Januari – Juni 2007

2007-07-13

VD:s kommentar
 
Förädling och fokusering ger stark resultatutveckling
Det gångna kvartalet har präglats av tre saker: fortsatt geografisk fokusering, stigande efterfrågan på lokaler samt värdeskapande förädling av fastighetsbeståndet. I början av april avyttrades Klöverns samtliga fastigheter i Eskilstuna och Kalmar med en realiserad värdeförändring på 122 mkr. Efter försäljningen återstår tio geografiska enheter på marknader med stor potential och där Klövern vill expandera, antingen genom investeringar eller ytterligare förvärv.
 
”Vi ser en fortsatt god utveckling på uthyrningssidan. Befintliga kunder behöver större lokaler och efterfrågan från nya hyresgäster är stor, vilket medför att uthyrningsgraden stigit med en procentenhet för tredje kvartalet i rad”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna är fortsatt hög, vilket delvis är ett resultat av Klöverns affärsmodell som går ut på att förvärva utvecklingsbara fastigheter för att sedan förädla och hyra ut.
 
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 659 mkr (315). Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 126 mkr (23) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 438 mkr (152). Finansnettot var -70 mkr (-54), varav värdeförändringar avseende finansiella instrument och värdepapper utgjorde 70 mkr (21).
 
Nyköping 13 juli 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se