Klövern: Delårsrapport Januari – Juni 2006

2006-07-20

  • Hyresintäkterna uppgick till 375 Mkr (302) 
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 315 Mkr (164)
  • Resultat per aktie ökade till 2,61 kr (1,47) 
  • Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 175 Mkr (79) 
  • Helårsprognosen kvarstår; resultat före skatt förväntas överstiga 250 Mkr exkl. värdeförändringar avseende fastigheter 
VD:s kommentar:
 
Ökat resultat och fortsatt positiv nettoinflyttning
Resultatet för första halvåret har påverkats starkt positivt av ökningen av de orealiserade värdeförändringarna. Klövern noterar också det sjätte kvartalet i rad med positiv nettoinflyttning. Förvärvade fastigheter under kvartal två i Uppsala, Nyköping och Kalmar, hade i samtliga fall en lägre uthyrningsgrad än Klöverns tidigare genomsnitt, vilket resulterat i att uthyrningsgraden minskat med tre procentenheter. Efterfrågan på Klöverns marknader är fortsatt god med en stigande hyrestrend för butikslokaler i innerstadslägen.
 
”Första halvåret har kännetecknats av ett framgångsrikt uthyrningsarbete på Klöverns samtliga delmarknader. Medvetet har vi också under årets andra kvartal förvärvat fastigheter med låg uthyrningsgrad, vilket ger oss möjligheter att erbjuda såväl befintliga som nya kunder ett större urval av högkvalitativa lokaler för olika ändamål. Sammantaget ser vi en stor framtida potential i förvärven som innebär en betydande förstärkning av Klöverns närvaro på marknaden i Nyköping och att Klövern återigen blivit en offensiv aktör i Uppsala”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 315 Mkr (164). Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 23 Mkr (10) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 152 Mkr (69). Finansnettot var
-54 Mkr (-82), varav värdeförändringar avseende finansiella instrument och värdepapper uppgick till 21 Mkr (-6).
 
 
 
Nyköping 20 juli 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se