Klövern: Delårsrapport januari – juni 2005

2005-08-17

 •        Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212)
 •        Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84)
 •        Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) 
 •        Klövern expanderar vidare – under perioden uppgick fastighetsförvärven till 1 406 Mkr (342)

 • Resultat
  Periodens resultat efter skatt uppgick till 164 Mkr (84). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 10 Mkr (20) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 69 Mkr (9). Finansnettot var -75 Mkr (-60).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till 54 Mkr (-12). Soliditeten var vid periodens slut 34,8 procent, jämfört med 36,9 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 2 049 Mkr, jämfört med 1 701 Mkr vid årets ingång. Kassa och bank var 164 Mkr (110) och räntebärande skulder var
  3 545 Mkr (2 703).
   
  Hyresintäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under perioden uppgick till 302 Mkr (212), fastighetskostnaderna var 117 Mkr (84) och driftöverskottet blev 185 Mkr (128).
   
  Andra kvartalet 2005
  Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till 122 Mkr (55). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 5 Mkr (18) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 69 Mkr (5). Driftöverskottet var 103 Mkr (68), finansnettot -40 Mkr (-29) och kassaflödet var -45 Mkr (-32).
   
  Verksamhet
  Klövern är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna.
   
  Marknad och fastighetsinnehav
  Hyresnivåerna på Klöverns marknader har under första halvåret generellt sett varit oförändrade. En viss ökning av antalet hyresförfrågningar finns, framförallt inom handel och utbildning. Nyinflyttningar under andra kvartalet, avseende i första hand mindre företag inom handel och tjänstesektorn, uppgår till ca 5 Mkr.
   
  Kalendarium
  Delårsrapport januari – september 2005                       Onsdag 2 november
  Bokslutskommuniké för 2005               Onsdag 8 februari 2006
   
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Nyköping 17 augusti 2005
  Klövern AB (publ)
   
  Gustaf Hermelin
  Verkställande direktör
   
   
  Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk: