Klövern: Delårsrapport januari – juni 2004

2004-08-20

– Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133)
– Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42)
– Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)
– Nio fastigheter har sålts för 193 Mkr (159) med en vinst uppgående till 26 Mkr (17)
 
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 81 Mkr (42). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 26 Mkr (17). Driftöverskottet var 128 Mkr (77) och finansnettot
-60 Mkr (-44).
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet uppgick till 7 Mkr (40). Soliditeten var vid periodens slut 34,1 procent, jämfört med 27,0 procent vid årets ingång, motsvarande 34,1 procent (28,5) efter utspädning. Eget kapital uppgick till 1 247 Mkr jämfört med 908 Mkr vid årets ingång. Likvida medel var 217 Mkr (211) och räntebärande skulder 2 235 Mkr (2 316).
 
Intäkter och fastighetskostnader
Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).
 
Fastighetsförsäljningar
Under perioden har nio fastigheter sålts för en sammanlagd köpeskilling om 193 Mkr (159) med en vinst uppgående till 26 Mkr (17).
 
Andra kvartalet 2004
Resultat efter skatt uppgick till 54 Mkr (29). Av resultatet utgör vinster från fastighetsförsäljningar 22 Mkr (13). Driftöverskottet var 68 Mkr (41) och finansnettot -29 Mkr (-22).
 
Kalendarium 2004
Delårsrapport januari-september 2004                         
Onsdag 3 november
 
 
 
Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 
 
Nyköping 20 augusti 2004
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin, Verkställande direktör
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: