Klövern Bokslutskommuniké 2009

2010-02-19

·         Intäkterna ökade till 1 254 mkr (1 220)

 

·         Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 493 mkr (355), motsvarande 3,07 kr per aktie (2,17). Enligt prognosen förväntades förvaltningsresultatet uppgå till minst 490 mkr

 

·         Resultat efter skatt uppgick till 237 mkr (-476), motsvarande 1,48 kr per aktie (-2,92)

 

·         Fastighetsvärdet uppgick till 12 032 mkr (11 895)

 

·         Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie (1,00).

 

 

VD:s kommentar

 

Kraftig resultatökning
”Klövern levererar en stark förbättring av förvaltningsresultatet under 2009. Mycket av förklaringen ligger självklart i den extremt låga räntenivån, men Klöverns låga riskprofil och dedikerade medarbetare är också starkt bidragande faktorer. Lågkonjunkturen, som sätter sina spår i det allmänna ekonomiska läget, har hittills inte påverkat Klövern speciellt mycket. Uthyrningsgraden sjönk marginellt under inledningen av året, hyresnivåerna är stabila och fastighetsvärdena håller ihop, vilket inte minst framgår av de fastighetsförsäljningar som Klövern genomfört under året.

Kommande år blir säkert tuffa ur konjunktursynpunkt. Men Klöverns goda grund bäddar för ytterligare värdeskapande investeringar i befintliga och nya fastigheter under 2010. Lågkonjunkturen kan ge upphov till spännande affärsmöjligheter där Klövern kan vara med och skapa morgondagens samhällen”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping, 19 februari 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se

Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se

Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.