Klövern: Bokslutskommuniké 2006

2007-02-06

Klövern: Bokslutskommuniké 2006Intäkterna uppgick till 843 mkr (639)Periodens resultat efter skatt ökade till 631 mkr (379)Resultat per aktie ökade till 5,04 kr (3,27)Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 262 mkr (158)Under året har 63 fastigheter (55) förvärvats för 4 672 mkr (2 108) och15 fastigheter (36) sålts för 348 mkr (557)Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie (1,00) VD:s kommentar Expansion bakom resultatökningKlöverns resultat efter skatt ökade med mer än 66 procent under 2006. Bakom ökningen ligger i första hand ett större fastighetsbestånd samt en stor värdeökning i detsamma. Fastighetsinnehavet har under året ökat från 6,0 till 10,7 miljarder kronor, varav förvärvet i Kista och Täby i slutet av året svarar för merparten av ökningen.”Hårt arbete, större fastighetsbestånd samt en gynnsam konjunktur är tre faktorer som bidragit till den positiva resultatutvecklingen”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. Under 2007 kommer uthyrningsarbetet att intensifieras och effektiviseringen av organisation samt administrativa system att fortsätta. ”Nu satsar vi på att fylla vakanserna och trimma bolaget för att vara väl rustade även inför kommande år”, säger Gustaf Hermelin. ResultatÅrets resultat efter skatt uppgick till 631 mkr (379). Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 45 mkr (25) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 217 mkr (133). Finansnettot var-122 mkr (-181), varav värdeförändringar avseende finansiella instrument och värdepapper uppgick till 49 mkr (-3). Nyköping, 6 februari 2007 Klövern AB (publ) För ytterligare information:Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.seAnders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.seBritt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag. Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00 * Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se Attachment: Bokslutskommuniké 2006Text version / Internet version / Print / Close