Klövern: Bokslutskommuniké 2005

2006-02-08

 • Hyresintäkterna uppgick till 639 Mkr (485)
 • Årets resultat efter skatt ökade till 379 Mkr (213)
 • Resultat per aktie ökade till 3,27 kr (2,30) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr per aktie (0,75)
 • Under året har 55 fastigheter (64) förvärvats för 2 108 Mkr (1 476) och 36 fastigheter (20) sålts för 557 Mkr (347)
 •  
  Resultat
  Årets resultat efter skatt uppgick till 379 Mkr (213). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 25 Mkr (30), orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 133 Mkr (30) och omvärdering av uppskjuten skattefordran med 48 Mkr (31). Finansnettot var -181 Mkr (-129).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Årets kassaflöde uppgick till 31 Mkr (-25). Soliditeten var vid årets slut 34,8 procent, jämfört med 36,9 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 2 264 Mkr, jämfört med 1 701 Mkr vid årets ingång. Likvida medel var 141 Mkr (110) och räntebärande skulder var
  3 987 Mkr (2 703).
   
  Hyresintäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under året uppgick till 639 Mkr (485), fastighetskostnaderna var 247 Mkr (199) och driftöverskottet blev 391 Mkr (286).
   
  Fjärde kvartalet 2005
  Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 112 Mkr (76). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 6 Mkr (10) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 25 Mkr (12). I samband med refinansiering belastades resultatet med engångskostnader om 20 Mkr avseende lösen av lån. Driftöverskottet uppgick till 99 Mkr (73), finansnettot -56 Mkr (-35) och kassaflödet var 32 Mkr (-112).
   
  Marknad och fastighetsinnehav
  Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar kommersiella fastigheter i större svenska städer. En kontinuerlig anpassning av fastighetsinnehavet sker genom försäljningar. Efterfrågan och nyuthyrning har ökat på vissa av Klöverns delmarknader, jämfört med både tredje kvartalet 2005 och fjärde kvartalet 2004. Hyresnivåförändringarna har varit begränsade men några delmarknader visar en mindre ökning. Nettoinflyttningen under året har uppgått till 10 Mkr, varav nära 4 Mkr under fjärde kvartalet.
   
  Kalendarium 2006
   
  Årsredovisning 2005                                       Mars
  Årsstämma 2006                                           Onsdag 5 april
  Delårsrapport januari – mars 2006                    Torsdag 27 april
  Delårsrapport januari – juni 2006                      Torsdag 20 juli
  Delårsrapport januari – september 2006            Torsdag 26 oktober
   
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Nyköping 8 februari 2006
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
   
  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
   
  Stockholm, 8 februari 2006
  Ernst & Young AB
  Björn Fernström, Auktoriserad revisor
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk: