Klövern: Bokslutskommuniké 2004

2005-02-09

 
 • Hyresintäkterna uppgick till 485 Mkr (323)
 • Årets resultat efter skatt ökade till 193 Mkr (87)
 • Resultat per aktie ökade till 2,08 kr (1,65) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr per aktie (0,50)
 •  
  Resultat
  Årets resultat efter skatt uppgick till 193 Mkr (87). I resultatet ingår vinster från fastighets-försäljningar med 40 Mkr (19) och omräkning av uppskjuten skattefordran med 31 Mkr (0). Driftöverskottet var 286 Mkr (189) och finansnettot -129 Mkr (-103).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till -100 Mkr (148). Soliditeten var vid årets slut 36,0 procent, jämfört med 28,4 procent vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 1 631 Mkr, jämfört med 908 Mkr vid årets ingång. Likvida medel var 111 Mkr (211) och räntebärande skulder var
  2 703 Mkr (2 316).
   
  Intäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna under året uppgick till 485 Mkr (323), fastighetskostnaderna till 199 Mkr (133) och driftöverskottet 286 Mkr (189).
   
  Fastighetsförsäljningar
  Under året har 20 fastigheter (15) sålts för en sammanlagd köpeskilling om 347 Mkr (185) med en vinst uppgående till 40 Mkr (19). De sålda fastigheterna, som omfattade ca 54 000 kvm, är belägna i Bollnäs, Borgholm, Borås, Enköping, Falun, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Torsby, Uppsala, Västerås och Örebro.
   
  Fjärde kvartalet 2004
  Resultat efter finansiella poster uppgick till 39 Mkr (24). Av resultatet utgör vinster från fastighetsförsäljningar 14 Mkr (3). Driftöverskottet var 73 Mkr (60), finansnettot -35 Mkr (-32) och kassaflödet var -168 Mkr (-19). I intäkterna under kvartalet ingår engångsersättningar från avflyttade hyresgäster med ca 9 Mkr. Åtgärder på vakanta ytor inför kommande uthyrningar har inneburit ökade reparations- och underhållskostnader om ca 10 Mkr.
   
   
  Kalendarium 2005
   
   
   
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
   
  Nyköping 9 februari 2005
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
  Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: