Klövern: Bokslutskommuniké 2002

2003-02-18

 •  Resultat 1) efter finansnetto – exkl. jämförelsestörande poster – uppgick till 22,7 Mkr
 •  

 •  Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till 9,2 Mkr
 •  

 •  Förvärvet av Strand- och Strömfastigheter slutfördes
  29 november
 •  

 •  Styrelsen föreslår att utdelning ej lämnas för 2002 då den nya verksamheten endast pågått under del av året

 •  
  1) Resultat efter skatt inkl. jämförelsestörande poster uppgick till 209,6 Mkr.
   
   
  Tidpunkter för ekonomisk rapportering
  Årsredovisning 2002: mars 2003
  Ordinarie bolagsstämma 2003: 23 april 2003
  Delårsrapport januari – mars 2003: 15 maj 2003               
  Halvårsrapport januari – juni 2003: 21 augusti 2003                
  Delårsrapport januari – september 2003: 5 november 2003
   
   
  Stockholm den 18 februari 2003
   
  Klövern AB (publ)
   
  Gustaf Hermelin
  Verkställande Direktör
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.