Klövern avyttrar i Köping och Stockholm för 30 mkr

2013-12-09

Klövern har i två separata affärer sålt en fastighet i vardera Köping respektive Stockholm.

Fastigheten Nifelhem 6 i Köping utgörs av ca 2 600 kvm kontors- och butiksytor. Slaggteglet 2 i Stockholm är en mindre kontorsfastighet om ca 2 000 kvm.

Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till ca 30 mkr, vilket motsvarar bokfört värde.

Fastigheterna frånträds 28 februari respektive 1 februari.

Nyköping, 9 december 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
9 december 2013.