Klövern avyttrar fastigheter och renodlar beståndet

2013-06-26

Klövern har i separata affärer avyttrat tre fastigheter i Landskrona, Mark och Norrköping för ca 70 mkr. Försäljningarna innebär en geografisk och typmässig renodling av Klöverns fastighetsbestånd.

Avyttringen av de tre fastigheterna innebär Klövern lämnar Marks kommun, krymper beståndet i Landskrona till en fastighet och avyttrar en central butiks- och bostadsfastighet i Norrköping.

Fastigheten i Landskrona frånträddes 13 juni och fastigheterna i Mark och Norrköping frånträds den 1 juli.

”Klövern fortsätter den renodling av fastighetsbeståndet som inleddes i slutet av 2012. Målsättningen är att uppnå en hög effektivitet och lönsamhet i förvaltningen”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 26 juni 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2013.