Klövern återkallar begäran om omprövning av taxering

2006-04-20

I slutet av december 2003 lämnade Klövern in en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Denna omprövning innehöll avdragsyrkande om fem miljarder kronor avseende Klövern ABs (dåvarande Adcore AB) försäljning av dotterbolaget Adcore Stockholm AB. Avdraget skulle ha ökat bolagets skattemässiga underskott och skulle ha kunnat nyttjas mot bolagets framtida vinster. Under 2004, 2005 och 2006 har Skatteverket granskat ärendet och Klövern har vid ett flertal tillfällen på Skatteverkets begäran inlämnat kompletterande information i syfte att underlätta myndighetens beslut. Kompletteringarna har enligt Klöverns och bolagets rådgivares uppfattning ytterligare stärkt Klöverns ställning i sakfrågan. Frågan om skattetillägg har uppkommit då Skatteverket anser att Klövern i sin omprövning ej lämnat fullständiga uppgifter.
 
Uppfattningen och övertygelsen har hos Klövern fram t o m idag varit att ett yrkande om skattetillägg från Skatteverket inte skulle vara aktuellt. Inför hotet om skattetillägg har Klövern dock valt att dra tillbaka inlämnad begäran om omprövning i förhoppning om att detta ska minska risken för skattetillägg.

I sammanträde i Skattenämnden i Stockholm 20 april 2006 behandlades frågan om Klöverns återkallande av omprövningen av 2003 års taxering. Skattenämnden förväntas fatta beslut i ärendet senast 5 maj 2006. Beslutet kommer att innebära att Klöverns omprövningsärende skrivs av. Beslutet kan dock även medföra att Klövern påförs skattetillägg om 500 Mkr. Ett beslut om skattetillägg kan överklagas. Frågan om ytterligare omprövning av avdragsyrkandet kan av Klövern komma att aktualiseras senare. 
 
”Vi känner oss som David i hans kamp mot Goliat”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Det är inte lätt för ett bolag att försöka hävda sin och sina aktieägares rätt gentemot en sådan jätte som Skatteverket. Vår avsikt var att få avdragsyrkandet om fem miljarder kronor prövat, men med hot om skattetillägg drog vi tillbaka vår ansökan om omprövning. Trots detta riskerar dock Klövern fortfarande att belastas med skattetillägg om 500 Mkr, vilket för Klövern och våra rådgivare är helt obegripligt. Att kunna få sin sak rättsligt prövad kan väl ändå inte vara straffbart i ett rättssamhälle. Skatteverket har inte ens kunnat precisera på vilka grunder det överväger att påföra oss tillägget.”
 
Dagens händelser påverkar inte Klöverns övriga skattemässiga avdragsmöjligheter. För beskattningsåret 2004 har Klövern fastställda skattemässiga underskottsavdrag och skattemässigt avskrivningsunderlag, utöver bokföringsmässigt underlag, på inventarier och goodwill om tillsammans 2 153 Mkr. Med Klöverns nuvarande intjäningsförmåga förväntas Klövern ej belastas med aktuell skatt under de närmaste fem åren.


Klöverns resultat för kvartal ett 2006 kommer att belastas med 4 Mkr för ovanstående skatteprocess.
 
Nyköping, 20 april 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se