Klövern AB (publ): Klövern utökar sitt innehav i Tobin Properties genom teckning av ytterligare aktier i företrädesemission

2018-06-28

Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, (”Klövern”) har genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, org. nr 556473-1213, (”Dagon”) tecknat aktier i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, (”Tobin Properties”) genom den företrädesemission om cirka 225 mkr som Tobin Properties har genomfört. Teckningsperioden för deltagande i företrädesemissionen löpte ut den 25 juni 2018. Dagon har garanterat företrädesemissionen upp till 100 procent. Idag den 28 juni 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet i företrädesemissionen, vilken visade att företrädesemissionen tecknats motsvarande 96,1 procent. Då företrädesemissionen inte är fulltecknad kommer Tobin Properties att nyttja Dagons garantiåtagande att teckna aktier motsvarande resterande 3,9 procent av företrädesemissionen.
Dagons ägande i Tobin Properties uppgår innan registrering av företrädesemissionen till cirka 58,9 procent av kapitalet och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 12 616 662 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.  

Dagon har genom företrädesemissionen tecknat 12 616 662 stamaktier i Tobin Properties om cirka 139 mkr, motsvarande sin ägarandel i bolaget. Då företrädesemissionen inte blivit fulltecknad kommer Dagon genom garantiåtagandet att teckna ytterligare 790 834  stamaktier i Tobin Properties för cirka 8,7 mkr.

Dagons ägande i Tobin Properties uppgår efter registrering av företrädesemissionen till cirka 62,1 procent av kapitalet och cirka 63,4 procent av rösterna i Tobin Properties, fördelat på 26 024 158 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.


Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.