Klövern AB (publ): Klövern överväger emission av obligationer i SEK och offentliggör återköpserbjudande för utestående Januari 2017-obligationer

2016-10-20

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (INKLUSIVE PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKE ISLANDS OCH NORDMARIANERNA, VARJE STAT I USA SAMT COLUMBIADISTRIKTET) (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER (FRAMFÖRALLT, USA, STORBRITANNIEN, FRANKRIKE, BELGIEN OCH ITALIEN) KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.   

Klövern har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 20 oktober 2016. En emission av en senior icke-säkerställd obligation i svenska kronor kan följa, med reservation för rådande marknadsförutsättningar (den ”Nya Emissionen”). Vidare offentliggör Klövern inbjudan till innehavare (”Innehavarna”) av den utestående obligationen om 1 150 000 000 SEK med rörlig ränta och förfall den 19 januari 2017 (ISIN: SE0004868453)(”Januari 2017-obligationen”) att sälja sina Januari 2017-obligationer mot kontant vederlag, med reservation för villkoren beskrivna nedan. Innehavarna är härmed erbjudna att delta i den Nya Emissionen.

Förtida Inlösen
Klövern avser att påkalla förtida inlösen av Januari 2017-obligationen, villkorat av genomförandet av den Nya Emissionen, i enlighet med Obligationsvillkoren daterade 19 oktober 2012. Januari 2017-obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta förtida inlösendatumet).   

Återköpserbjudandet
För varje obligation om nominellt 1 000 000 SEK oåterkalleligt tecknad i den Nya Emissionen av en Innehavare, åtar sig Klövern att köpa tillbaka från den Innehavaren nominellt 1 000 000 SEK av Januari 2017-obligationen till ett fast kontantpris motsvarande 100,250 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta settlement-datumet)(”Återköpserbjudandet”). Innehavarna kan komma att få prioritering i allokeringen av det sammanlagda kapitalbeloppet av obligationer tecknade för i den Nya Emissionen i relation till Januari 2017-obligationerna, erbjudna för återköp till Klövern.

Likviden från den Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av Januari 2017-obligationen och för allmänna företagsändamål. Accepterandet av obligationer för återköp i överensstämmelse med Återköpserbjudandet är villkorat av att, enligt Klöverns bedömning, ett framgångsrikt genomförande av den Nya Emissionen på för Klövern tillfredsställande villkor. Innehavarna kan endast delta i Återköpserbjudandet genom att inkomma med en giltig återköpsinstruktion.   

Viktiga datum

Återköpserbjudandet löper ut kl.17.00 CET tisdagen den 25 oktober 2016, om ej förlängd, återöppnad, tillbakadragen eller avslutad på beslut av Klövern. Klövern kommer att offentliggöra resultaten och om någon Januari 2017-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudandet så snart som rimligen är genomförbart efter prissättningen av den Nya Emissionen. Likviddag för återköp av Januari 2017-obligationerna i överensstämmelse med Återköpserbjudandet förväntas att inträffa samma datum som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen och kommer inte att ske senare än onsdag den 9 november 2016.

Klövern kan, med reservation för tillämpbar lag, komma att godtyckligt förlänga, återöppna, ändra eller göra avkall på något villkor för eller avsluta Återköpserbjudandet när som helst. Innehavarna rekommenderas att noggrant läsa detta pressmeddelande för detaljer för och information om förfaringssättet för att delta i Återköpserbjudandet.

Likviddag för transaktionerna i överensstämmelse med Återköpserbjudandet kommer att ske som transaktioner i andrahandsmarknaden via Dealer-arrangörerna.

Deltagande
Innehavarna kommer inte att erhålla ett erbjudandedokument för denna återköpstransaktion, och om en Innehavare önskar att delta i Återköpserbjudandet skall denne kontakta arrangörsbankerna genom att använda kontaktdetaljerna nedan för att få en anmälningssedel, vilken inkluderar detaljerna för hur Innehavaren skall gå tillväga för att delta i Återköpserbjudandet. Återköpsinstruktioner avgivet via anmälningssedel anses vara oåterkalleligt av Innehavaren, med undantag för den begränsade omständigheten beskriven i anmälningssedeln. Innehavaren skall endast överlämna sin återköpsinstruktion till en av arrangörsbankerna.

Joint Bookrunners och Dealer-arrangörer
Nordea Bank AB (publ)
Tel: +45 6161 2996,
E-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com


Swedbank AB (publ)
Tel: +46 8 700 90 22
E-mail: Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.
 

Denna information är sådan som information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 11:30 CET.