Klövern AB (publ): Klövern offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program

2019-01-11

Klövern AB (publ) upprättade den 6 oktober 2017 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, som ska vara säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning (”MTN-programmet”). Till och med datumet för detta pressmeddelande har Klövern emitterat 850 miljoner kronor inom ramen för MTN-programmet.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade Klövern den 6 oktober 2017 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har Klövern uppdaterat grundprospektet, vilket idag den 11 januari 2019 har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.    


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 15:45 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga