Klövern AB (publ): Klövern offentliggör tillägg till prospekt och ansöker om notering av ytterligare hybridobligationer om 500 mkr på Nasdaq Stockholm

2018-10-31

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 16 oktober 2018 att ytterligare hybridobligationer om 500 mkr har emitterats inom rambeloppet om 1 500 mkr för bolagets hybridobligationslån med ISIN-nr SE0011337898. Klövern har tidigare emitterat hybridobligationer om 800 mkr inom ramen för hybridobligationslånet. Totalt har Klövern därmed emitterat hybridobligationer om 1 300 mkr.   

Hybridobligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Hybridobligationerna kan förtidsinlösas den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

Den 9 juli 2018 offentliggjorde Klövern ett prospekt med anledning av upptagande till handel av hybridobligationslånet. Prospektet gäller alltjämt vid denna ytterligare emission av hybridobligationer inom ramen för hybridobligationslånet. Klövern har dock sedan offentliggörande av prospektet offentliggjort delårsrapport för perioden januari – september 2018 samt ett kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), varför Klövern har upprättat ett tilläggsprospekt med kompletterande information. Tilläggsprospektet är en integrerad del av och ska läsas tillsammans med informationen i prospektet som publicerades den 9 juli 2018.

Tilläggsprospektet har idag den 31 oktober 2018 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.

Klövern har ansökt om notering av de ytterligare hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 1 November 2018.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 09:45 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga