Klövern AB (publ): Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2018-03-09

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 25 januari 2018 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med ett slutligt förfall i februari 2021.

Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 12 mars 2018.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
 
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 15:30 CET.