Klövern AB (publ): Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2018-05-25

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 27 mars 2018 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall i april 2022.

Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 28 maj 2018.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 16:00 CEST.