Klövern AB (publ) : Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

2013-07-10

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 26 mars 2013 emission av obligationslån om 700 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet är femårigt, säkerställt med pantbrev i fastigheter och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,00 procent.

Klövern har i villkoren för obligationslånet förbundit sig att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm. Klövern har i juli 2013 ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 12 juli 2013.


Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbsidor samt på begäran i pappersformat på Klöverns huvudkontor.

Nyköping 10 juli 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2013.